Event: INTERNATIONAL REGATTA “COR CAROLI” 2016

Проява

Venue: VARNA - SVETI VLAS - BURGAS - VARNA

Място

Date: 12 ÷ 15 .08.2016

Дата

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ / ENTRY FORM


Club / Клуб :

Аddress
Адрес

Mobile
Телефон

Fax
Факс

E-mail
E-л.поща

Yacht Name:
Име на яхтата

Sail No.
Ветрило №
By signing this entry form all competitors agree to be bound by The Racing Rules of Sailing 2013 - 2016 and by all other rules that govern this event.


С подписването на настоящата заявка, всички състезатели се задължават да бъдат обвързани от Състезателните правила по ветроходство 2013 - 2016, както и от всички други правила, по които се провежда проявата.

By signing this Entry Form, we declare that we are sailing at our own risk and responsibility. The organising authority and any other person or entity, involved in the organisation of the event will not accept any liability for any loss, damage, injury or death which may occur to person or property, both ashore and afloat, as a consequence of participation in the event.


С подписването на тази заявка декларираме, че участваме в проявата и се състезаваме на свой риск и отговорност. Организаторът на проявата, както и всяко физическо или юридическо лице, свързано с организацията и не носят отговорност за имуществени и неимуществени щети, нараняване или смърт, настъпили на брега или в морето по време на участие в проявата.


No.

Crew List

Екипажeн списък

Position

Длъжност

Sex

Пол

Date of birth

Дата на раждане

Phone

Телефон

e-mail

Signed

Подпис

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10Date
Дата
2021-09-16

Skipper:

Шкипер

Signed:

ПодписEvent: INTERNATIONAL REGATTA “COR CAROLI” 2016

Проява

Venue: VARNA - SVETI VLAS - BURGAS - VARNA

Място

Date: 12 ÷ 15 .08.2016

Дата

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ / ENTRY FORM-ENCLOSURE


Skipper Mobile:
Шкипер GSM:

Competency:
Свидетелство за правоспособност

No.№

Date:
Дата

Yacht Name
Име на яхтата

Flag and Harbour
Флаг и Пристанище:

Age date of yacht
Година на производство на яхтата:

Border №:
Граничен №

Hull colour
Цвят на корпуса:

LOA :
Дължина на яхтата :

Certificate of navigation :
Разрешително за плаване:

No.

Hull Factor:
DLR:

IRC сeртификат №
IRC Certificate №

Дата на издаване:
Date of issue:

IRC рейтинг (TCC):
IRC Rating:


Застраховка за членовете на екипажа / Insurance of Crew

Застрахователно дружество ,Застрахователна сума :
Insurer, Limit of Liability: minimum limit 1000 euro per member of the crew.

Застраховани лица:
Number of insured persons:

Полица №
Policy Nr.

Срок на застраховката:
Validity:

Застраховка за вреди причинени на трети лица
Third party Liability

Застрахователно дружество
Insurer

Застрахователна сума:
Limit of Liability: minimum limit 10000 euro.

Полица №
Policy Nr.

Срок на застраховката:
Validity:

Date:
Дата: 2021-09-16

Skipper:
Шкипер:

Signed:

Подпис
2000-2021 dev.bg-sail.org
website & programing bg-sail.org

time to create 0.0041